CCCamp 2019

Why I'm not at CCCamp 2019

After a lot of consideration I decided to not go to CCCamp 2019, this decision was made the day the ticket shop opened in May.

Given that CCC advertise themselves as an example of inclusivity, the congress and camp being the highlite of that, I have a feeling something went wrong along the way.

Let's start with the late opening of the ticket shop and the voucher process.

The voucher process is built to get a very selective crowd consisting of mainly male wealthy nerds being near a hackerspace.
Vouchers were sent to CCC chapters and a select group of hackerspaces, this makes it a less global event since people in some countries had no way to get vouchers until everyone in befriended hackerspaces were done ordering.
Marginalised groups have no way to get their hands on vouchers to even be able to order tickets.

Since the vouchers are self replicating only after payment has cleared this puts extra pressure on those whom cannot instantly spare 300 Euro to keep up with the peer pressure.
There are ways to get discounted tickets for students and those less well off, however these need to be arranged via mail while the tickets are running out quickly, which can lead to even more discrimination and embarrassment within the groups that received vouchers.
Since CCC prides itself in not having sponsors for most things, the price of the tickets is relatively high.
I have the luxury to be able to buy a ticket for myself, but with other events I normally also support friends who can't make it on their own financials, with these kind of prices it's harder for me to support those friends with a ticket.

After many years it was decided not to invite the people (Angels) who volunteered last time, in the past vouchers were sent to those that put in the hours at previous camps.
Now only the teamleads of selected groups like NOC, LOC, POC etc. were given vouchers for their inner circle of volunteers.

The rules, more and more rules are created everytime, written and unwritten, they change, during the event, without notifying the villages that might be affected by the rule changes.
This includes but is not limited to the rules on noise, showers, village placement etc. the enforcement of these rules seems to be discretionary at best.
Historically CCC has always been a bit political, but in recent years the policy seems to be "Antifa or GTFO".
This kills open discussions and in that way polarises groups even more.

The talks are more and more moving towards the political spectrum over time, where there is less tech. Maybe it's not a bad thing, but my interest areas are far away from politics.
Hackers love technology. Hackers are not, by definition, concerned with: womens rights, lgbt things, nazies, anti-nazi, flat-earth, anti-vaxers.
There may be hackers involved in these things and they should be heard, but this does not have to be a precondition to be a hacker.
For many people not being in the more activistic groups, it feels like a mine field, where everything said can be a taboo, triggering aggression towards the person making the remark.
The amount for tolerance for people that are not in the know of the social rules in said groups is very low, and this leads to a very unwelcome atmosphere for many non political hackers.

For many people it's not worth it to challenge these behaviours, because there is a lot to lose if you are being named and shamed.
So people that could have helped with challenges facing the hacker community are forced to vote with their feet, leaving the scene.

In conclusion, inclusivity should not be reserved for people 'just like us'.
Tolerance for people that do not exactly behave as in a inclusive utopian world, is badly needed. People should be allowed to make mistakes, we are only human.
It's quite a privilege to shut everybody up with the magic sentence 'Check your privilege!'. A privilege often overlooked.

All in all it was about 3 days talking among some friends if CCCamp would be a nice place to go for us this year.
This shouldn't be the case when planning a holiday.
So I decided I'd rather do something else with my free time.

Seeing examples of vandalism and harrassment of people with differing opinions rolling by on the #cccamp2019 twitter stream, it seems I made the right decision.
All creatures welcome? Only if you fit the right box it seems.

Version 1.1
23 August 2019

Waarom ik niet op CCCamp 2019 ben

Na veel wikken en wegen heb ik besloten om niet naar CCCamp 2019 te gaan, deze beslissing werd eigenlijk al door mij genomen op de dag dat de ticketshop in mei werd geopend.

Gezien het feit dat CCC zichzelf profileert als een voorbeeld van inclusiviteit en het congress en camp daar het summum van zouden moeten zijn, echter heb ik het gevoel dat er iets mis is gegaan.

Laten we beginnen met de late opening van de kaartverkoop en het voucher-proces.

Het voucher-proces is gebouwd om een zeer selectief publiek te krijgen bestaande uit voornamelijk mannelijke rijke nerds die zich in de buurt van een hackerspace bevinden.
Vouchers zijn verzonden naar CCC-chapters en een selecte groep hackerspaces, dit maakt het direct een minder internationaal evenement doordat mensen in sommige landen geen vouchers konden krijgen totdat iedereen in bevriende hackerspaces klaar was met bestellen.
Gemarginaliseerde groepen kunnen geen vouchers bemachtigen om zelfs maar tickets te kunnen bestellen.

Doordat de vouchers pas worden gerepliceerd nadat de betaling is verwerkt, legt dit extra druk op diegenen die niet onmiddellijk 300 Euro kunnen uitgeven om de groepsdruk bij te houden.
Er zijn manieren om korting te krijgen voor studenten en minder bedeelden, maar deze moeten via e-mail worden geregeld terwijl de tickets snel opraken, wat kan leiden tot nog meer schaamte en discriminatie binnen de groepen die vouchers hebben ontvangen.
CCC is er trots op is dat ze voor (de meeste dingen) geen sponsoren gebruiken, daardoor is de prijs van de tickets relatief hoog.
Ik heb de luxe om een kaartje voor mezelf te kunnen aanschaffen, bij de grotere evenementen ondersteun ik normaal gesproken ook vrienden die het niet kunnen veroorloven, met dit soort prijzen is het moeilijker om die vrienden te ondersteunen met een kaartje.

Na vele jaren werd besloten om de mensen (Engelen) die zich de vorige keer als vrijwilliger hadden aangemeld, niet uit te nodigen, in het verleden werden ook vouchers gestuurd naar mensen vorige kampen genoeg uren geklokt hebben.
Nu kregen alleen de teamleiders van geselecteerde groepen zoals NOC, LOC, POC etc. vouchers voor hun selecte kring van vrijwilligers.

De regelzucht, er worden steeds meer regels gemaakt, geschreven en ongeschreven, ze veranderen tijdens het evenement, zonder de villages te informeren die kunnen worden benadeeeld door de regelwijzigingen.
Dit betreft onder andere regels voor geluid, douches, village plaatsing, enz. De handhaving van deze regels lijkt aan een sterke willekeur onderhevig te zijn.
Historisch gezien is CCC altijd politiek geëngageerd geweest, maar de laatste jaren lijkt het beleid "Antifa of oprotten" te zijn.
Dit doodt open discussies en polariseert op deze manier groepen nog meer.

De onderwerpen van talks zijn in de loop der tijd steeds meer naar het politieke spectrum afgegleden, met veel minder focus op technologie.
Misschien is dat geen slechte zaak, maar mijn interessegebieden liggen minder in de politiek.
Hackers houden van technologie en creativiteit. Hackers zijn niet per definitie bezig met vrouwenrechten, lgbt-dingen, nazies, anti-nazi, platteaarde, antivaxers.
Er kunnen hackers bij betrokken zijn en deze moeten worden gehoord, maar dit dient geen voorwaarde te zijn om een hacker te zijn.
Voor veel mensen die niet in de meer activistische hoek zitten, voelt het als een mijnenveld, waar alles wat je zegt een taboe kan zijn dat agressie kan veroorzaken richting de persoon die de opmerking maakt.
De tolerantie voor mensen die niet op de hoogte zijn van de sociale regels in genoemde groepen is erg laag, dit leidt tot een zeer grimmige sfeer voor niet-politieke hackers.

Voor veel mensen is het niet de moeite waard om dit gedrag aan te kaarten, er is immers veel te verliezen wanneer je publiek aan de schandpaal genageld wordt.
Mensen die zouden kunnen werken aan uitdagingen waarmee de hackergemeenschap wordt geconfronteerd, worden zo genoodzaakt met hun voeten te stemmen en het toneel verlaten.

Inclusiviteit moet niet uitsluitend voor "ons soort mensen" bestaan.
Tolerantie voor mensen die zich niet precies gedragen als wenselijk in een inclusieve utopische wereld is hard nodig. Mensen moeten fouten mogen maken, we zijn immers maar mensen.
Het is een heel voorrecht om iedereen de mond te kunnen snoeren met de magische zin 'Check your privilege!'. Een privilege dat vaak over het hoofd wordt gezien.

Al met al was het ongeveer 3 dagen discussie met een paar vrienden of CCCamp dit jaar een leuke vakantiebestemming voor ons zou zijn.
Dit zou niet het geval moeten zijn bij het plannen van een vakantie.
Dus besloot ik dat ik liever iets anders wilde doen met mijn vrije tijd.

Nu ik voorbeelden van vandalisme en agressie jegens mensen met andere meningen voorbij zie komen in de #cccamp2019 twitter-stream, lijkt het er sterk op dat ik de juiste keuze gemaakt heb.
All creatures welcome? Blijkbaar alleen als je in het juiste hokje past.

Versie 1.1
23 Augustus 2019

Warum ich nicht am CCCamp 2019 bin

Nach langem Überlegen habe ich mich entschieden, nicht zum CCCamp 2019 zu gehen.
Diese Entscheidung habe ich an dem Tag getroffen, an dem der Ticketshop im Mai eröffnet wurde.

Angesichts der Tatsache, dass sich CCC als Beispiel für Inklusivität profiliert und dass Congess und Camp der Höhepunkt davon sein sollten, habe ich das Gefühl, dass etwas schief gelaufen ist.

Beginnen wir mit der späten Eröffnung des Ticketverkaufs und dem Voucherprozess.

Der Voucher-Prozess wurde entwickelt, um ein sehr selektives Publikum zu erreichen, das hauptsächlich aus männlichen, reichen Nerds besteht, die sich in der Nähe eines Hackerspaces befinden.
Vouchers wurden an CCC-chapter und eine ausgewählte Gruppe von Hackerspaces gesendet, was es sofort zu einem weniger internationalen Ereignis machte, da die Leute in einigen Ländern keine Gutscheine erhalten konnten, bis alle in freundlichen Hackerspaces die Bestellung beendet hatten.
Marginalisierte Gruppen können keine Vouchers für die Bestellung von Tickets erhalten.

Da die Vouchers erst nach der Verarbeitung der Zahlung repliziert werden, erhöht dies den Druck auf diejenigen, die nicht sofort 300 Euro ausgeben können, um dem Gruppenzwang im Auge zu behalten.
Es gibt Möglichkeiten, Rabatte für Studenten und weniger Glückliche zu erhalten. Diese müssen jedoch per E-Mail vereinbart werden, während die Tickets schnell ablaufen. Dies kann zu einer noch größeren Diskriminierung und Verlegenheit innerhalb der Gruppen führen, die Vouchers erhalten haben.
CCC ist stolz darauf, dass sie für (die meisten Dinge) keine Sponsoren einsetzen, daher ist der Preis für die Tickets relativ hoch.
Ich habe den Luxus, ein Ticket für mich selbst kaufen zu können. Bei größeren Events unterstütze ich normalerweise auch Freunde, die es sich nicht leisten können. Mit solchen Preisen ist es schwieriger, diese Freunde mit einem Ticket zu unterstützen.

Nach vielen Jahren wurde beschlossen, die Menschen (Engel), die sich das letzte Mal freiwillig gemeldet hatten, nicht einzuladen. In der Vergangenheit wurden Vouchers auch an Menschen geschickt, die in früheren Lagern genügend Zeit hatten, um zu takten.
Jetzt erhielten nur noch die Teamleiter ausgewählter Gruppen wie NOC, LOC, POC etc. Vouchers für ihren ausgewählten Freiwilligenkreis.

Die Regulatorische Liebe, immer mehr Regeln werden gemacht, geschrieben und ungeschrieben, sie ändern sich während der Veranstaltung, ohne die Dörfer zu informieren, die durch die Regeländerungen benachteiligt werden können.
Dies schließt Regeln für Lärm, Duschen, villageplatzierung usw. Die Durchsetzung dieser Regeln scheint sehr willkürlich zu sein.
Historisch gesehen war CCC immer politisch engagiert, aber in den letzten Jahren scheint die Politik "Antifa oder raus" zu sein.
Das tötet offene Diskussionen und polarisiert Gruppen auf diese Weise noch mehr.

Die Themen der Talks sind im Laufe der Zeit zunehmend in das politische Spektrum gerutscht, wobei der Schwerpunkt weniger auf der Technologie liegt.
Vielleicht ist das keine schlechte Sache, aber meine Interessengebiete sind weniger politisch.
Hacker lieben Technologie und Kreativität. Hacker beschäftigen sich nicht unbedingt mit Frauenrechten, LGBT-Dingen, Nazis, Anti-Nazi, Flache Erde Anti-Vaxern.
Hacker können beteiligt sein, und diese müssen angehört werden, aber dies sollte keine Voraussetzung dafür sein, ein Hacker zu sein.
Für viele Leute, die sich nicht in der aktivistische Ecke befinden, fühlt es sich wie ein Minenfeld an, in dem alles, was Sie sagen, ein Tabu sein kann, das zu Aggressionen gegen die Person führen kann, die den Kommentar abgibt.
Die Toleranz für Menschen, die sich der sozialen Regeln in diesen Gruppen nicht bewusst sind, ist sehr gering, was zu einer sehr düsteren Atmosphäre für unpolitische Hacker führt.

Für vielen lohnt es sich nicht, dieses Verhalten anzusprechen, schließlich gibt es viel zu verlieren, wenn sich Ihr Publikum schämen muss.
Menschen, die an Herausforderungen für die Hacker-Community arbeiten könnten, sind daher gezwungen, mit den Füßen abzustimmen und die Szene zu verlassen.

Inklusivität sollte nicht nur für "Menschen wie uns" existieren.
Toleranz für Menschen, die sich in einer inklusiven utopischen Welt nicht so begehrenswert verhalten, ist dringend erforderlich. Die Menschen müssen Fehler machen dürfen, weil wir nur Menschen sind.
Es ist ein großes Privileg, alle mit der magischen Redewendung "Prüf dein Privileg!" Zum Schweigen bringen zu können. Ein Privileg, das oft übersehen wird.

Insgesamt ging es um 3 Tage Diskussion mit ein paar Freunden, ob CCCamp in diesem Jahr ein schönes Urlaubsziel für uns sein würde.
Dies sollte bei der Urlaubsplanung nicht der Fall sein.
Also beschloss ich, mit meiner Freizeit lieber etwas anderes zu machen.

Jetzt, wo ich Beispiele für Vandalismus und Respektlosigkeit gegenüber Menschen mit unterschiedlichen Meinungen im #cccamp2019 Twitter-Stream sehe, scheint es, dass ich die richtige Wahl getroffen habe.
All creatures welcome? Anscheinend nur, wenn Sie in die richtige Schublade passen.

Version 1.1
23 August 2019